Kråkskogens Förskola

Kråkskogen Förskolas mål

BARNEN

Gemenskap och empati

Vi vill att varje barn i samspel med andra ska:

 • Känna sig betydelsefulla, både som enskilda individer och för andra människor.
 • Utveckla en känsla för hur man ska vara mot varandra.

"Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra". (Lpfö 98/10 s. 8)

"Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler". (Lpfö 98/10 s.9)

 

Trygghet

Vi vill att varje barn ska:

 •  Våga vara sig själv.
 • Våga säga vad man tycker.
 • Känna sig trygg med barn och vuxna.
 • Få en trygghetskänsla genom fasta rutiner.

"Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den". (Lpfö 98/10 s.9)

"Utvvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga". (Lpfö 98/10 s.9)

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt". (Lpfö 98/10 s. 7)

 

Språk

Vi vill att:

 • Barnens språkutveckling ska utvecklas på ett lustfyllt sätt under hela dagen, genom bl.a sångsamlingar, ramsor, läsa sagor och småprat tillsammans.
 • Barnen ska lära sig kommunicera med varandra.

"Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet för den spåkskriftliga världen". (Lpfö 98/10 s. 7)

 

Lek

Vi vill att:

 • Lek ska få ett stort utrymme i verksamheten eftersom det på ett naturligt sätt bidrar till att barnen utvecklar olika färdigheter som t.ex. samspel. Barnen får även möjlighet att bearbeta olika upplevelser utifrån dem själva.
 • Barnen ska få utrymme till spontan lek.
 • Barnen ska få leka i lugn och ro utan onödiga avbrott.

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter". (Lpfö 98/10 s. 6)

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet" (Lpfö 98/10 s.6)

 

Utevistelse

Vi vill att:

 • Barnen ska få vara ute minst en gång per dag, detta för att utevistelsen på ett positivt sätt gynnar hälsan, motoriken och ger rörelsefrihet.
 • Barnen genom utevistelse ska få ta del av naturens olika skiftningar årstid till årstid. Utevistelsen kan också leda till att barnen uppskattar vår natur och lägger grunden för ett tidigt miljötänkande.

"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad och i naturmiljö". (Lpfö 98/10 s.7)

"Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp". (Lpfö 98/10 s. 7)

 

FÖRÄLDRAR

Förtroende, trygghet och samverkan

Vi vill att:

 • Föräldrarna ska känna förtroende för oss och en trygghet när de lämnar sina barn i vår omvårdnad.
 • Föräldrarna varje dag ska få personlig kontakt med någon av personalen, för att få och kunna ge viktig information vid både lämning och hämtning.
 • Föräldrarna ska få möjlighet till samverkan genom föräldramöten, utvecklingssamtal samt daglig kontakt.

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen". (Lpfö 98/10 s. 13)

"Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer". (Lpfö 98/10 s.13)

 

PERSONALEN

Jämställdhet

Vi vill att:

 • Göra varandra uppmärksamma på jämställdhetsfrågor och hålla en aktiv diskussion om vårt synsätt när vi bemöter barnen.
 • Exempelvis tänka på hur man talar till barnen och vad vi erbjuder dem i verksamheten.

"Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller". (Lpfö 98/10 s.5)

"Verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten". (Lpfö 98/10 s.12)

 

Flexibilitet

Vi vill att:

 • Barnets/barngruppens behov ska gå före verksamhetens planering. För barnens bästa tas alltid hänsyn till dem innan en aktivitet genomförs.

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt". (Lpfö 98/10 s.7)

 

Samverkan

Vi vill:

 • Ha en fungerande samverkan mellan våra två våningar, vilket innebär att personalen ställer upp för varandra vid behov och att barnen känner trygghet med all personal.

"Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling". (Lpfö 98/10 s.11)

 

Arbetsmiljö

Vi vill:

 • Ha en öppen dialog mellan all personal.
 • Att man ska våga be varandra om hjälp, både när det gäller barngruppen och övrigt arbete inom verksamheten.
 • Satsa på en lugn och stabil arbetsmiljö, där vi försöker påminna varandra om att ta det lugnt och inte stressa i onödan.