Kråkskogens Förskola

VERKSAMHETSPLAN FÖR KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA 2018 April 2018

Organisation

 Kråkskogens förskola är en fristående förskola och drivs som personalkooperativ. Tidigare var förskolan ett föräldrakooperativ men ombildades 2011 till personalkooperativ. Förskolan är belägen i prästgården Knutby i ett stort gammalt hus med stor gård. Huvudman och arbetsgivare: Jeanette (Ordförande), Sara (Vice ordförande) ansvar för arbetsmiljöfrågor, dataskyddsombud och brandskydd. Maria (Kassör), Lena (ledamot) ansvar för ekonomiska frågor, löner, fakturor, vikarier. Lena (ledamot) ansvar för pensioner. Marina (ledamot) ansvar för anställningar samt Malin (sekreterare) ansvar för anmälan till försäkringskassan.

Förskolechef och pedagogiskt ansvarig: Ina

Anställda pedagoger: Jeanette, Sara, Maria, Lena, Lena, Marina, Malin.

Varje pedagog ansvarar ensam eller tillsammans med annan pedagog för varsin grupp och den pedagogiska planeringen för gruppen samt genomförandet av aktiviteter i gruppen.

Anställd kokerska: Monica, ansvar för kök

Anställd lokalvårdare: Annika, ansvar för städ

 

Verksamhetsidé

Barnens nyfikenhet och det lustfyllda lärandet utgör grunden för vår verksamhet. Pedagogerna arbetar nära barnen och vi lär tillsammans. Vi tar vara på vår härliga utemiljö. Verksamheten planeras utifrån barnens intressen och behov. Vi har ett öppet och familjärt klimat där vi blandar samman lärande och lek till en helhet. Barnen ges det stöd som behövs för att lösa eventuella problem. Pedagogerna är medvetna och arbetar aktivt med jämställdhet och sin egen roll för att förändra.

Vår verksamhetsplanering utgår ifrån Lpfö 98/16 och när vi lämnar barn vidare till förskoleklass önskar vi lämna barn med bra självförtroende, hög självkänsla som vet vad en bra kompis är.

För att orka med en hel dag på förskolan anser vi även att maten är viktig. Här på förskolan lagas maten från grunden av vå kokerska, som även anpassar maten efter särskilda behov. Måltiderna är viktiga stunder på dagen då vi alla sitter ner och äter och samtalar tillsammans vid våra bord.

Värdegrund och uppdrag

Likabehandlings- och värdegrundsarbetet är något vi arbetar med kontinuerligt. I samband med terminsstarterna och i samband med FN-dagen i oktober då vi brukar fokusera extra mycket på detta arbete. 

Vi har en gemensam värdegrund på förskolan som ligger till grund för vårt förhållningssätt mot varandra. Vi strävar efter att vara goda förebilder och ser olikheter som en tillgång.

Normer och värden

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Som närvarande och lyssnande pedagog kan vi tillgodose att varje barn får sina behov och intressen respekterade. Vi pedagoger lyfter fram och ger positiv bekräftelse på barnens initiativ till positivt samspel, empatiska handlingar och hjälpsamhet mot andra. Vi vuxna är bra förebilder och visar hur man är mot varandra. Vi tar konflikter på allvar och tar oss tid att lyssna och hjälpa barnen att hitta lösningar när de inte själva kan lösa konflikten. Vi stärker, uppmärksammar, sätter ord på och samtalar om känslor. Vi samtalar om och synliggör känslor med hjälp av bland annat samtalsbilder, sånger och litteratur. Genom att på olika sätt reflektera över hur vi känner empati, hur vi visar varandra omtanke och respekt ger vi barnen förutsättningar att utveckla solidaritet och omsorg om varandra och sin närmiljö.

Utveckling och lärande

Språkutveckling: I förskolan ger vi barnen möjligheten att utveckla sitt språk framför allt genom samtal och lek men även genom rim, sång, ramsor och sagor. Grunden är att vi vuxna använder alla situationer i vardagen som lärtillfälle för att på så sätt ge barnen goda förutsättningar för ett rikt talspråk. Vårt arbete med språkutvecklingen startar alltså innan barnen har ett talspråk. Med de minsta barnen använder vi oss gärna av flanosagor.

Matematik: Finns överallt, det gäller för oss vuxna att medvetet göra den synlig för barnen. Det kan handla om exempelvis: sortering.

Barns inflytande

Alla barn väljer vad/vem de ska leka med både inne och ute. Tillsammans lär vi dem att följa gemensamma regler som t.ex att hjälpas åt att ta undan sådant man tagit fram och lekt med och att lära sig att turas om. Vi pedagoger utformar projekten i varje grupp utifrån barnens intressen i gruppen. Barnens egna idéer och tankar ska tas tillvara och de har även möjlighet att vara med och reflektera över vad de har lärt sig.

Miljön för barnen är uppdelad så att de lite äldre barnen har material som inte är så lämpliga för små barn uppe. På uppevåningen får bara de äldre barnen vara.

Nere vistas alla små barn och de material som finns ska vara tillgängligt för alla barn under större delen av dagen. Barnen kan på detta sätt själva välja aktivitet och materialet är lättåtkomligt. Vissa material förvaras högt upp men som barnen kan be någon ta ner och en del material tar vi fram vid särskilda tillfällen.

Förskola och hem

Här på förskolan har vi daglig kontakt med vårdnadshavarna genom samtal vid lämning och hämtning. Vi synliggör och inbjuder vårdnadshavarna till att vara med och påverka vår verksamhet genom att erbjuda inskolningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal, Pluttra, Facebook, portfolio, väggdokumentation och månadsbrev.

Vi bjuder även in till olika tillställningar såsom julfest, sommaravslutning och föräldrafikan.

Vi har en föräldraaktiv inskolning när barnen börjar på förskolan och på så sätt skapas en trygg och ömsesidig kontakt mellan hem och förskola.

Vi strävar efter att vara lyhörda för föräldrarnas synpunkter och önskemål och försöker tillgodose dessa i största möjliga mån.

Övergång och samverkan

Samverkan med skolan sker genom flera träffar. Först brukar förskoleklassens pedagoger besöka vår grupp här på förskolan sedan brukar vår grupp få inbjudan att närvara vid två tillfällen i skolan. Detta sker i förskoleklassen tillsammans med ansvarig pedagog från förskolan. Under vårterminen innan skolstarten sker ett överlämningsmöte där information om barnet lämnas av förskolans representant till förskoleklassens pedagoger, rektor samt elevhälsan. Detta möte har föregåtts av ett samtal där vårdnadshavare och ansvarig pedagog på förskolan haft avslutningssamtal och vårdnadshavare har skrivit på att informationen får föras vidare. Utan vårdnadshavares tillstånd förs ingen information vidare.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi på förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation för att kunna se utveckling och hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att lära och utvecklas enligt läroplanens mål. Vi reflekterar med barnen efter avslutad aktivitet. Vi samtalar, ser på sådant vi filmat/fotat och teckningar för att göra barnen delaktiga samt för att få en uppfattning om/hur barnen lärt sig något av aktiviteten. Pedagogerna har en enskild reflektion i sina små ansvarsgrupper en gång/vecka för att utvärdera och analysera. Till hjälp för vårt dokumenterande använder vi oss av Pluttra, ett dokumentationsverktyg.

Vi använder oss av två olika årshjul i verksamheten, ett årshjul för den systematiska arbetsmiljön och ett hjul för den pedagogiska verksamheten. I årshjulen kan man tydligt följa vad som ska göras och när.

Förskolechefens ansvar

Förskolechefen har det pedagogiska ansvaret på förskolan. Ina är ansvarig för vårt systematiska kvalitetsarbete samt ytterst ansvarig för pedagogisk dokumentation.