Kråkskogens Förskola

VERKSAMHETSPLAN FÖR KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA 2019/2020 

Verksamhetsplanen ger ett uttryck för hur enheten planerar sin verksamhet för läsåret.

Förskolechef/Rektor omprövar verksamhetsplanen utifrån uppkomna resultat i t ex tillsyn, enkätresultat och likabehandlingsplan.

Uppföljning, utvärdering och analys görs kontinuerligt av förskolechef tillsammans med personalen i verksamheten. Resultatet av våra analyser förs in i verksamhetsplanen. Uppföljning, utvärdering och analyser görs även av förskolans huvudman och dessa analyser förs sedan in i verksamhetsplanen.

SYSTEMATIK OCH DOKUMENTATION I SKOLLAGEN - 4 KAP.

Enhetsnivå

4§ Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet

5§ Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Dokumentation

6§ Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§ ska dokumenteras.

Åtgärder

7§ Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM FÖRSKOLAN

Antal barn, grupper, barn/grupp

På Kråkskogens förskola är 37 barn placerade under vårterminen 2019, under höstterminen kommer vi ha 33 placerade barn.

Andelen barn med annat modersmål än svenska: På förskolan finns nu 5 barn med annat modersmål och de språk som är representerade är: ryska, estniska och italienska.

De äldsta barnen (Kråkorna ) är just nu 6 barn i åldrarna 5-6 år.

Näst äldst är Skatorna som är 10 barn i åldrarna 3-5 år.

Svlorna är 10 barn i åldrarna 2-3 år.

Minst är Sparvarna som är 7 barn i åldrarna 1-2 år.

Förskolans miljö inne

På de olika våningsplanen skapar vi miljöer där vi kan utmana barnens lärande med material som är anpassat efter varje barns förutsättningar. Det är anpassat efter de olika åldrar på barn som vistas på de olika våningsplanen.

Genom placeringen av möbler och material vill vi stärka barnens delaktighet och bidra till barns undersökande och lärande. Material är i största möjliga mån tillgängligt för barnen att kunna ta fram själva och använda.

Förskolans miljö ute

Utemiljön på förskolan är uppdelad i två halvor, fram- och baksida. Sedan finns även en ny inhägnad tänkt att användas för lite mer motorisk träning med stenar, träd, stubbar, grenar, pinnar och en massa annat att leka bland.

På baksidan finns rutschkana med litet hus under, en stor sandlåda, en hage att hoppa på och en bana att köra bilar och moppar.

På framsidan finns ett rutschkanehus med liten affär under, två gungdjur, ett bollplank, ett jakttorn och en mindre sandlåda.

På bägge sidor av huset finns områden som ligger i skugga någon del av dagen. Utemiljön gränsar till kohagar, elljusspår, lekpark samt skog.

Utemiljön möjliggör lek, samspel och lärarledda aktiviteter i större och mindre grupper.

Förändringar som ska genomföras under året

Efter huvudmannens analyser av förskolans systematiska kvalitetsarbete har man kommit fram till att man vill utveckla utemiljön på förskolan. Bland annat vill man inrätta en återvinningsstation utomhus för barnen att kunna vara med och sortera material. Man vill också utveckla det tidigare gungområdet till ett område för odling, ett område där barnen kan följa kretslopp och lära sig ta hand om planteringar/växter. Man har även beslutat att satsa mer på personalens gemensamma utrymmen, personalrummet och kontoret. Där ska det tapetseras om och in med nya möbler samt inredning. Ambitionen är att det ska bli mer användarvänligt samt att det blir smidigare när vi har möten och föräldrasamtal i dessa utrymmen.

PERSONAL

Organisationen

Förskolechefen i samråd med huvudmannen arbetar för en effektiv arbetsorganisation som stödjer likvärdig förskola och kvalitetsutveckling i en lärande organisation.

Förskollärarna har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten och den pedagogiska dokumentationen.

All förskolepersonal bidrar med sin kompetens.

Det finns även en administratör kopplad till administrativa arbetsuppgifter.

Vilken fortbildning ska genomföras och hur behovet framkommit

Första hjälpen/barnolycksfallsutbildning genomförs vartannat år, då inbjuds all vår personal att delta. Denna kommer genomföras höstterminen 2019, vi anlitar då Säkerhetsutbildningar som kommer hit till förskolan och håller utbildningen.

Detta är en av de viktigaste utbildningarna vi har på förskolan, det är livsviktigt att all vår personal vet hur man ska agera i en nödsituation samt kunna ta hand om uppkomna hälsorelaterade problem på bästa sätt.

Identitet, jämställdhet och digitaliseringsarbete i förskolan, 20 h. Fortbildning via Skolverket, webkurs som arbetslagen gemensamt ska genomföra. Huvudmannen har i sina analyser kommit fram till att förskolan har ett viktigt arbete att utföra här och för att kunna göra detta måste personalen fortbildas.

Handledarutbildning, då vi har personal som handleder elever behöver denna personal göra sin handledarutbildning. För att det ska bli en så bra handledning som möjligt.

FÖRSKOLECHEFENS LEDNINGSDEKLARATION

Med utgångspunkt utifrån 2.7 rev. 2018

I rollen som förskolechef arbetar jag aktivt för att leda det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen genom en tydlig organisation för att skapa en likvärdig förskolan, trygghet och en hälsosam arbetsplats genom att; 

Som pedagogisk ledare ansvara för att leda och genomföra det systematiska kvalitetsarbetet samt analysen av verksamhetens kvalitet och verksamhetsutveckling kopplat till läroplanens mål (nationella mål) och prioriterade fokusområden för förskolans verksamhet i samarbete med förskolans arbetslag. 

Jag har tydliga förväntningar på att förskolepersonal är insatta i förskolans mål i läroplanen och att alla arbetar aktivt utifrån förskolans värdegrund.

Jag skapar förutsättningar för samarbete och förväntar mig samarbete och teamwork med kommunikation och feedback som metod.

Jag tydliggör mål, roller, ansvar samt stödjer delaktighet och inflytande över planering och genomförande av arbetet i barngrupperna.

Jag ansvarar för att den grundläggande verksamhetskvalitén kopplat till förhållningssätt och kommunikation fungerar väl med barn, vårdnadshavare och medarbetare.

Jag ansvarar för att förskollärarna ges förutsättningar att ansvara för undervisningen.

Jag skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genom att arbetslagen analyserar och prioriterar mål i verksamhetsplanen genom utvärderingarna i slutet av varje termin med syftet att verka för delaktighet och ansvarstagande för ökad måluppfyllelse.

Jag skapar utrymme för schemalagd reflektionstid för förskollärare och arbetslag med syfte att utveckla ett reflekterande samarbete i förskolan utifrån tydliga verksamhetsmål i verksamhetsplanen.

Jag har tydliga förväntningar på en pedagogisk användning av de digitala stödsystem (IKT) som vi använder oss av som stöd för verksamhetsplanering. För information, kommunikation samt pedagogisk dokumentation. Som stöd i det pedagogiska kvalitetsarbetet för undervisningen lägger förskollärarna in planeringar och reflektioner i Tyra under höstterminen för att arbetslagen ska kunna ta del av dokumentationen, reflektioner och på bästa sätt välja aktiviteter som utmanar barnen vidare i lärande och utveckling.

Jag ansvarar för att förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande.

Jag följer upp teman i barngrupperna utifrån framtagen pedgogisk dokumentation i arbetslagen 1 gång/termin.

Jag ansvarar för att förskolans arbete med förebyggande och aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling blir dokumenterade.

Jag genomför individuella medarbetarsamtal med trygghet, fortbildningsbehov och en god arbetsmiljl i fokus.

FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

Beskrivning med utgångspunkt utifrån Lpfö 2018 förskolans utveckling och hur arbetet ska ske utifrån förskolans värdegrund och uppdrag.

Grundläggande värden

Utbildningen ska genomföras under demokratiska former och lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling och om ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt mot natur och samhälle.

Förståelse och medmänsklighet

Var och en som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och läroplanen samt ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden.

Likvärdig utbildning

Hur utbildningen i förskolan organiseras, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattning om sig själva. Barns integritet ska respekteras, det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentationen.

Vårdnadshavare

Förskolan ska tydliggöra för barnen och vårdnadshavarna vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag.

Förskolans uppdrag

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.