Kråkskogens Förskola

VERKSAMHETSPLAN FÖR KRÅKSKOGENS FÖRSKOLA 2019/2020 

Verksamhetsplanen ger ett uttryck för hur enheten planerar sin verksamhet för läsåret.

Förskolechef/Rektor omprövar verksamhetsplanen utifrån uppkomna resultat i t ex tillsyn, enkätresultat och likabehandlingsplan.

Uppföljning, utvärdering och analys görs kontinuerligt av förskolechef tillsammans med personalen i verksamheten. Resultatet av våra analyser förs in i verksamhetsplanen. Uppföljning, utvärdering och analyser görs även av förskolans huvudman och dessa analyser förs sedan in i verksamhetsplanen.

SYSTEMATIK OCH DOKUMENTATION I SKOLLAGEN - 4 KAP.

Enhetsnivå

4§ Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet

5§ Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Dokumentation

6§ Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4§ ska dokumenteras.

Åtgärder

7§ Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM FÖRSKOLAN

Antal barn, grupper, barn/grupp

På Kråkskogens förskola är 37 barn placerade under vårterminen 2019, under höstterminen kommer vi ha 32 placerade barn.

Andelen barn med annat modersmål än svenska: På förskolan finns nu 5 barn med annat modersmål och de språk som är representerade är: ryska, estniska och italienska.

De äldsta barnen (Kråkorna ) är just nu 9 barn i åldrarna 5-6 år.

Näst äldst är Skatorna som är 9 barn i åldrarna 3-5 år.

Svlorna är 11 barn i åldrarna 2-3 år.

Minst är Sparvarna som är 8 barn i åldrarna 1-2 år.

Förskolans miljö inne

På de olika våningsplanen skapar vi miljöer där vi kan utmana barnens lärande med material som är anpassat efter varje barns förutsättningar. Det är anpassat efter de olika åldrar på barn som vistas på de olika våningsplanen.

Genom placeringen av möbler och material vill vi stärka barnens delaktighet och bidra till barns undersökande och lärande. Material är i största möjliga mån tillgängligt för barnen att kunna ta fram själva och använda.

Förskolans miljö ute

Utemiljön på förskolan är uppdelad i två halvor, fram- och baksida. Sedan finns även en ny inhägnad tänkt att användas för lite mer motorisk träning med stenar, träd, stubbar, grenar, pinnar och en massa annat att leka bland.

På baksidan finns rutschkana med litet hus under, en stor sandlåda, en hage att hoppa på och en bana att köra bilar och moppar.

På framsidan finns ett rutschkanehus med liten affär under, två gungdjur, ett bollplank, ett jakttorn och en mindre sandlåda.

På bägge sidor av huset finns områden som ligger i skugga någon del av dagen. Utemiljön gränsar till kohagar, elljusspår, lekpark samt skog.

Utemiljön möjliggör lek, samspel och lärarledda aktiviteter i större och mindre grupper.

Förändringar som ska genomföras under året

Efter huvudmannens analyser av förskolans systematiska kvalitetsarbete har man kommit fram till att man vill utveckla utemiljön på förskolan. Bland annat vill man inrätta en återvinningsstation utomhus för barnen att kunna vara med och sortera material. Man vill också utveckla det tidigare gungområdet till ett område för odling, ett område där barnen kan följa kretslopp och lära sig ta hand om planteringar/växter. Man har även beslutat att satsa mer på personalens gemensamma utrymmen, personalrummet och kontoret. Där ska det tapetseras om och in med nya möbler samt inredning. Ambitionen är att det ska bli mer användarvänligt samt att det blir smidigare när vi har möten och föräldrasamtal i dessa utrymmen.

PERSONAL

Organisationen

Förskolechefen i samråd med huvudmannen arbetar för en effektiv arbetsorganisation som stödjer likvärdig förskola och kvalitetsutveckling i en lärande organisation.

Förskollärarna har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten och den pedagogiska dokumentationen.

All förskolepersonal bidrar med sin kompetens.

Det finns även en administratör kopplad till administrativa arbetsuppgifter.

Vilken fortbildning ska genomföras och hur behovet framkommit

Första hjälpen/barnolycksfallsutbildning genomförs vartannat år, då inbjuds all vår personal att delta. Denna kommer genomföras höstterminen 2019, vi anlitar då Säkerhetsutbildningar som kommer hit till förskolan och håller utbildningen.

Detta är en av de viktigaste utbildningarna vi har på förskolan, det är livsviktigt att all vår personal vet hur man ska agera i en nödsituation samt kunna ta hand om uppkomna hälsorelaterade problem på bästa sätt.

Identitet, jämställdhet och digitaliseringsarbete i förskolan, 20 h. Fortbildning via Skolverket, webkurs som arbetslagen gemensamt ska genomföra. Huvudmannen har i sina analyser kommit fram till att förskolan har ett viktigt arbete att utföra här och för att kunna göra detta måste personalen fortbildas.

Handledarutbildning, då vi har personal som handleder elever behöver denna personal göra sin handledarutbildning. För att det ska bli en så bra handledning som möjligt.

FÖRSKOLECHEFENS LEDNINGSDEKLARATION

Med utgångspunkt utifrån 2.7 rev. 2018

I rollen som fortsättning följer.....